Click to listen highlighted text!
wysoki kontrast
fb   nasz facebook   ig   nasz instagram  

Statut

Zaznacz tekst aby odsłuchać
Powiększ tekst:

Statut „Fundacja NeuroPozytywni”
(Tekst Jednolity z 09.02.2016 r.)

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1
Nazwa i Fundator

1. Ustanawia  się  statut  fundacji  pod  nazwą  "Fundacja  NeuroPozytywni"  zwanej  dalej „Fundacją”.

2. Fundacja ustanowiona została przez: Wandę Barbarę Bednarczuk - Rzepko zwaną dalej „Fundatorką”, aktem notarialnym z 17 stycznia 2012 roku, repertorium nr 305/2012, następnie poprawionym i kolejno sprostowanym - a sporządzonym przez notariusza Magdalenę Arendt w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Melomanów nr 10 lok.4, prowadzonej na zasadach spółki partnerskiej z notariuszem Anetą Leszczyńską.

 

§ 2
Siedziba

Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

 

§ 3
Terytorium działania

Fundacja działa na terenie Polski oraz poza jej granicami.

 

§ 4
Minister właściwy

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy ds. zdrowia.

 

§ 5
Formy działania

1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa.

2. Fundacja może przystępować do innych organizacji, w tym spółek, spółdzielni, stowarzyszeń i fundacji, a także tworzyć takie podmioty samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami i organizacjami.

3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, samodzielnie bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami, tylko i wyłącznie jako działalność uboczną, podporządkowaną celom statutowym fundacji.

 

§ 6
Czas trwania

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

   

 

II. CELE I SPOSOBY ICH OSIĄGANIA

 

§ 7
Cele Fundacji

Fundacja została ustanowiona dla realizacji następujących celów:

a. Prowadzenie działalności na rzecz poprawy sytuacji osób wykluczonych społecznie ze względu na choroby neurodegeneracyjne i związaną z tym niepełnosprawność tak, by mogły się one stać pełnoprawnymi członkami społeczeństwa

b. Wspieranie działań sprzyjających tworzeniu pozytywnych i otwartych postaw społecznych oraz respektowania praw osób, o których mowa w punkcie (a) powyżej.

c. Wspieranie działań sprzyjających rozwojowi edukacji, oświaty oraz prowadzenie badań prowadzących do poprawy sytuacji osób, o których mowa w punkcie (a) powyżej.

d. Przeciwdziałanie zjawiskom, które zagrażają lub godzą w moralność publiczną i dobre   obyczaje oraz prowadza do dyskryminacji osób niepełnosprawnych dotkniętych chorobami neurodegeneracyjnymi.

e. Wspieranie i promowanie rozwiązań systemowych mających na celu przeciwdziałanie zjawiskom społecznym polegających na wykluczeniu ze społeczeństwa osób o których mowa w pkt. a

f. Prowadzenie i promowanie działalności twórczej związanej z realizacją celów wskazanych w punkcie (a) powyżej.

g. Integrowanie i rozwijanie współpracy między ludźmi i organizacjami dążącymi do realizowania celów podobnych do celów Fundacji wymienionych w punkcie (a) powyżej oraz upowszechniania podobnej koncepcji aktywności obywatelskiej, w tym przedstawiania jej wobec organów państwowych i samorządowych oraz innych instytucji i osób;

h. Dążenie do tworzenia warunków ułatwiających realizację podobnych projektów społecznych i obywatelskich oraz podejmowanie działań w celu promowania takich inicjatyw;

 

§ 8
Sposoby osiągania celów

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania:

prowadzenie konferencji, odczytów i podobnych spotkań i imprez,

a. inicjowanie, wspomaganie i prowadzenie kampanii społecznych i edukacyjnych, dotyczących praw i wartości wymienionych w § 7 ust. 1 pkt (a)

b. prowadzenie konferencji, odczytów i podobnych spotkań i imprez,

c. prowadzenie studiów i badań w sferze praw i wartości wymienionych w § 7

d. gromadzenie i przetwarzanie informacji i materiałów odnoszących się do sfery praw i wartości wymienionych w § 7

e. pozyskiwanie środków na działalność Fundacji, w tym darowizn, pożyczek, subwencji i dotacji oraz organizowanie zbiórek środków finansowych;

f. wspieranie, pośrednio lub bezpośrednio, działalności podmiotów, w tym w szczególności podmiotów posiadających status organizacji pożytku publicznego lub innych podmiotów o celach niezarobkowych, których celem statutowym jest prowadzenie działalności w sferze praw i wartości wymienionych w § 7 ust. 1 pkt. (a) lub wspieranie takiej działalności, w szczególności w formie: darowizn, fundowania stypendiów lub dokonywania wpłat na fundusz stypendialny, pożyczek, obejmowania lub nabywania udziałów lub akcji w takich spółkach, dopłat, współdziałania w formach dozwolonych prawem;

g. organizowanie imprez kulturalnych i naukowych;

h. wspieranie działalności wydawniczej innych podmiotów;

i. wspieranie działalności oświatowej innych podmiotów;

j. wspieranie szeroko rozumianej rehabilitacji osób niepełnosprawnych dotkniętych chorobami neurodegeneracyjnymi.

k. współpracę z krajowymi i zagranicznymi specjalistami i organizacjami w zakresie objętym celami Fundacji;

l. w zakresie przewidzianym stosownymi regulacjami prawnymi powodowanie wszczęcia postępowań i reprezentowanie jednostek i podmiotów przed krajowymi i międzynarodowymi organami sądowymi, administracyjnymi i społecznymi, a także wstępowanie do tych postępowań w charakterze przedstawiciela społecznego oraz podejmowanie innych działań prawnych mających na celu ochronę praw i wartości wymienionych w § 7 ust. 1 pkt. (a),

m. przetwarzanie danych osobowych, w szczególności danych osobowych osób wspierających działania Fundacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych;

n. udział w projektach realizowanych przez inne organizacje mające cele zbieżne z celami Fundacji;

o. współpraca z organizacjami międzynarodowymi mającymi cele zbieżne z celami Fundacji.

p. prowadzenie strony internetowej i innych form komunikacji elektronicznej;

q. udzielanie wsparcia o charakterze finansowym w różnych formach, a w szczególności poprzez udzielanie darowizn, nieodpłatnych świadczeń, pożyczek, ponoszenie określonych kosztów i wydatków - na rzecz organizacji pozarządowych działających w dziedzinie praw i wartości wymienionych w §7 ust. 1 pkt. (a);

r. udzielanie innego rodzaju wsparcia, w tym wsparcia o charakterze rzeczowym, organizacyjnym, technicznym, szkoleniowym i informacyjnym – rzecz organizacji pozarządowych działających w dziedzinie praw i wartości wymienionych w § 7 ust. 1 pkt. (a);

s. udzielanie wsparcia finansowego,  organizacyjnego, informacyjnego i rzeczowego na rzecz organizacji pozarządowych wspierających działalność w dziedzinie praw i wartości wymienionych w § 7 ust. 1 pkt. (a);

t. wspieranie działalności operacyjnej i inwestycyjnej organizacji pozarządowych działających w sferze praw i wartości wymienionych w § 7 ust.   1   pkt.   (a),   w   tym   fundowanie   określonych,   przedsięwzięć   lub programów;

u. propagowanie działalności Fundacji za pośrednictwem środków masowego przekazu

 

2. Fundacja realizuje swoje cele statutowe przez własną działalność, a także poprzez udział w innych organizacjach pozarządowych, które tworzy sama lub wspólnie z innymi osobami.

3. Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez prowadzenie własnej działalności, jak również poprzez wspieranie innych organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie tych celów.

4. Działalność statutowa Fundacji może być wykonywana jako odpłatna albo nieodpłatna działalność pożytku publicznego.

5. Fundacja prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności.

6. Postanowienia niniejszego Statutu nie dają prawa i nie stanowią podstawy do domagania się przez kogokolwiek udzielania mu przez Fundację świadczeń przewidzianych w Statucie.

7. Fundacja będzie prowadziła działalność w ramach Pożytku Publicznego w przedmiocie z wyszczególnieniem na działalność Odpłatą i Nie Odpłatną:

1. Nie Odpłatna - PKD 94.99.Z - inicjowanie, wspomaganie i prowadzenie kampanii społecznych i edukacyjnych, dotyczących praw i wartości wymienionych w § 7 ust. 1 pkt (a) STATUTU FUNDACJI

2. Nie Odpłatna - PKD 82.30.Z - prowadzenie konferencji, odczytów i podobnych spotkań i imprez

3. Odpłatna - PKD 73.20.Z - prowadzenie studiów i badań w sferze praw i wartości wymienionych w § 7 STATUTU FUNDACJI

4. Nie Odpłatna - PKD 73.20.Z - prowadzenie studiów i badań w sferze praw i wartości wymienionych w § 7 STATUTU FUNDACJI

5. Nie Odpłatna – PKD 94.99.Z - wspieranie, pośrednio lub bezpośrednio, działalności podmiotów, w tym w szczególności podmiotów posiadających status organizacji pożytku publicznego lub innych podmiotów o celach niezarobkowych, których celem statutowym jest prowadzenie działalności w sferze praw i wartości wymienionych w § 7 ust. 1 pkt. (a) lub wspieranie takiej działalności, w szczególności w formie: darowizn, fundowania stypendiów lub dokonywania wpłat na fundusz stypendialny, pożyczek, obejmowania lub nabywania udziałów lub akcji w takich spółkach, dopłat, współdziałania w formach dozwolonych prawem

6. Nie Odpłatna – PKD 82.30.Z - organizowanie imprez kulturalnych i naukowych

7. Nie Odpłatna – PKD 94.99.Z - wspieranie działalności wydawniczej innych podmiotów

8. Nie odpłatna – PKD 94.99.Z - wspieranie działalności oświatowej innych podmiotów

9. Odpłatna – PKD 58.19.Z - wspieranie szeroko rozumianej rehabilitacji osób niepełnosprawnych dotkniętych chorobami neurodegeneracyjnymi

10. Nie Odpłatna – PKD 58.19.Z - wspieranie szeroko rozumianej rehabilitacji osób niepełnosprawnych dotkniętych chorobami neurodegeneracyjnymi

11. Nie Odpłatna – PKD 94.99.Z - w zakresie przewidzianym stosownymi regulacjami prawnymi powodowanie wszczęcia postępowań i reprezentowanie jednostek i podmiotów przed krajowymi i międzynarodowymi organami sądowymi, administracyjnymi i społecznymi, a także wstępowanie do tych postępowań w charakterze przedstawiciela społecznego oraz podejmowanie innych działań prawnych mających na celu ochronę praw i wartości wymienionych w § 7 ust. 1 pkt. (a),

12. Nie Odpłatna – PKD 94.99.Z - udział w projektach realizowanych przez inne organizacje mające cele zbieżne z celami Fundacji.

   

 

III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

 

§ 9
Fundusz założycielski

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski wymieniony w akcie założycielskim Fundacji, składający się z kwoty 2500 złotych w gotówce. Z tej kwoty wyodrębnia się kwotę 1000. złotych z przeznaczeniem na działalność gospodarczą Fundacji.

 

§ 10
Źródła i przeznaczenie dochodów

1. Przychody Fundacji pochodzą z następujących źródeł:

a. darowizn, spadków i zapisów oraz innych nieodpłatnych świadczeń,

b. ze zbiórek i imprez publicznych,

c. dotacji i subwencji od osób i instytucji prywatnych i publicznych,

d. działalności gospodarczej Fundacji,

e. z majątku Fundacji, w tym nieruchomości, ruchomości i praw majątkowych,

f. instrumentów finansowych, w tym lokat, papierów wartościowych, akcji i udziałów,

g. odpłatnej działalności pożytku publicznego,

h. z podziału zysku w spółkach, o których mowa w § 10 ust 4

2. Dochody Fundacji są przeznaczane wyłącznie na realizację celów statutowych Fundacji.

3. Środki majątkowe uzyskane dla realizacji celów statutowych nie mogą być przeznaczane na działalność gospodarczą Fundacji.

4. Fundacja może brać udział w spółkach, kapitałowych i osobowych, prowadzących działalność zgodną z celami Fundacji.

 

§ 11
Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów

1. Zarząd Fundacji może odmówić przyjęcia darowizny, zapisu lub spadku w przypadku, gdy koszty dla Fundacji związane z przyjęciem darowizny lub spadku przewyższają ich wartość.

2. Zarząd Fundacji może odmówić przyjęcia darowizny, zapisu lub spadku w przypadku, gdy negatywnie oceni kwalifikacje moralne potencjalnego darczyńcy lub spadkodawcy.

 

§ 12
Transakcje z osobami powiązanymi

Fundacja nie może:

a. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b. przekazywać jej majątku na rzecz członków, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c. wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,

d. dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie, członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich.

   

 

IV. WŁADZE FUNDACJI

 

§ 13
Zasady ogólne

1. Władzami Fundacji są:

– Rada Fundacji – organ kontrolny

– Zarząd Fundacji – organ wykonawczy

2. Członkowie władz Fundacji, a także Dyrektor Generalny, prokurenci i likwidatorzy, są obowiązani przy wykonywaniu swoich obowiązków dokładać zawodowej staranności i kierować się dobrem Fundacji, mając na względzie realizację jej celów. Członkowie władz i wymienione osoby odpowiadają wobec Fundacji za szkodę wyrządzoną przez swoje zawinione działania i zaniechania, niezgodne z prawem lub Statutem.

3. Nie można być jednocześnie członkiem Rady Fundacji i członkiem Zarządu.

4. Członkowie Rady Fundacji nie mogą pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z którymkolwiek z członków Zarządu.

 

§ 14
Kompetencje Zarządu

1. Zarząd prowadzi sprawy Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz w sądzie i poza sądem.

2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Fundatorów w przepisach prawa lub w Statucie.

a. kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją wobec innych osób i instytucji,

b. dąży do realizacji celów statutowych Fundacji,

c. prowadzi gospodarkę finansową Fundacji, w ramach budżetu,

d. prowadzi działalność gospodarczą Fundacji, zgodnie ze Statutem,

e. prowadzi rachunkowość Fundacji,

f. przedstawia właściwym władzom sprawozdania wymagane przez prawo,

g. sporządza roczne sprawozdania finansowe i sprawozdania z działalności Fundacji oraz przedstawia je do zatwierdzenia Fundatorom w ciągu 3 miesięcy od zakończenia roku obrotowego,

h. przygotowuje i przedstawia Fundatorom do zatwierdzenia roczne plany finansowe Fundacji (budżet) oraz składa Fundatorom sprawozdania z wykonania budżetu,

i. zatrudnia pracowników Fundacji.

 

§ 15
Skład Zarządu

1. Zarząd składa się z od 1 do 5 członków.

2. Fundatorzy powołują członków pierwszego zarządu fundacji.

3. Członków Zarządu powołuje się na czas nieoznaczony, chyba że uchwała o powołaniu określa okres mandatu.

4. Mandat członka Zarządu ustaje na skutek rezygnacji, odwołania przez Radę Fundacji, śmierci lub utraty pełnej zdolności do czynności prawnych, a także upływu czasu, jeżeli został powołany na czas określony.

5. Członek Zarządu może zostać odwołany z następujących przyczyn:

a. niemożności wypełniania swoich obowiązków;

b. niewypełnianie lub nienależyte wypełnianie obowiązków;

c. utrata zaufania Fundatora.

6. Zarząd wyłania ze swego grona Prezesa Zarządu, a ponadto może wyłonić również sekretarza i wiceprezesów.

 

§ 16
Reprezentowanie Fundacji

1. Składanie oświadczeń i działanie w imieniu Fundacji wymaga łącznego działania:

a. dwóch członków Zarządu, z których przynajmniej jeden jest Prezesem lub Wiceprezesem Zarządu albo

b. przez Prezesa jeżeli Zarząd jest jednoosobowy albo

c. dwóch prokurentów łącznie albo

d. prokurenta łącznie z Prezesem lub Wiceprezesem Zarządu.

2. W umowach i sporach między Fundacją a członkami Zarządu, Fundację reprezentuje Fundator lub powołany przez nich pełnomocnik.

 

§ 17
Dyrektor Generalny

1. Zarząd może w drodze uchwały powołać Dyrektora Generalnego, któremu będzie powierzone prowadzenie w określonym zakresie spraw Fundacji. Dyrektor Generalny podlega Zarządowi i zdaje przed nim sprawę z wykonania swoich obowiązków.

2. Dyrektor Generalny reprezentuje Fundację na podstawie prokury udzielonej przez Zarząd.

 

§ 18
Prokura i pełnomocnictwa

1. Zarząd może w drodze uchwały udzielić prokury łącznej. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu samodzielnie.

2. Pełnomocnictwo do działania w imieniu Fundacji może być w sprawach majątkowych udzielone tylko do działania łącznego z innym pełnomocnikiem lub prokurentem.

 

§ 19
Uchwały Zarządu

1. Uchwały Zarządu wymagają wszelkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Fundacji lub sprawy, co do których podjęcia uchwały zażąda którykolwiek członek Zarządu.

2. Uchwały Zarządu są podejmowane na posiedzeniach albo w trybie pisemnym.

3. Uchwały podejmowane na posiedzeniach wymagają zaproszenia na posiedzenie wszystkich członków Zarządu oraz obecności co najmniej połowy członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.

4. Uchwały są podejmowane na posiedzeniach zwykłą większością głosów oddanych. W razie równości głosów Prezes ma głos rozstrzygający.

5. Uchwały podejmowane w trybie pisemnym wymagają jednomyślności wszystkich członków Zarządu.

6. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się w formie telekonferencji lub za pomocą innych środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

7. Zarząd może określić szczegółowy tryb pracy Zarządu w regulaminie Zarządu.

 

§ 20
Skład Rady Fundacji

1. Kadencja Rady Fundacji trwa 3 lata.

2. Rada Fundacji składa się z 3 – 7 osób.

3. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.

4. Fundator z mocy statutu wchodzi w skład Rady Fundacji.

5. Członkowie Rady Fundacji mogą pełnić swoje funkcje przez nieograniczoną ilość kadencji.

6. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Rady Fundacji poniżej liczby wymaganej statutem pozostali członkowie Rady Fundacji jednogłośnie wybiorą osobę na miejsce członka ustępującego.

7. Osoby powołane do Rady Fundacji:

a. pełnią swoje funkcje społecznie,

b. nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

c. nie są członkami organu zarządzającego ani nie pozostają z nimi w stosunku pokrewieństwa i powinowactwa,

d. mogą na swój wniosek otrzymać uzasadniony zwrot kosztów poniesionych w związku z pełnioną funkcją.

8. Rada Fundacji w głosowaniu jawnym wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady oraz uchwala regulamin pracy Rady.

9. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów.

10. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa w przypadku:

1. skazania prawomocnym wyrokiem sądowym,

2. zakończenia kadencji,

3. odwołania przez Radę Fundacji zwykłą większością głosów na wniosek Fundatora

4. złożenia rezygnacji.

 

§ 21
Kompetencje Rady Fundacji

Do kompetencji i zadań Rady Fundacji należy:

a. sprawowanie stałego nadzoru nad wszelkimi dziedzinami działalności Fundacji,

b. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,

c. zawieszanie z ważnych powodów członków Zarządu,

d. udzielanie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym,

e. zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji w roku obrotowym oraz podejmowanie decyzji odnośnie rozporządzenia zyskiem lub pokrycia straty,

f. zatwierdzanie budżetu Fundacji oraz zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z wykonania budżetu,

g. wybór biegłego rewidenta,

h. decyzja w sprawie likwidacji Fundacji i przeznaczeniu majątku pozostałego po likwidacji Fundacji,

i. decyzja w sprawie połączenia z inną fundacją,

j. wyrażanie zgody na dokonywanie przez Zarząd czynności prawnych, których przedmiotem jest zbycie, nabycie lub obciążenie nieruchomości oraz innych czynności prawnych, których wartość przekracza kwotę 100.000 złotych,

k. podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych dla Fundatorów w Statucie lub przepisach prawa.

 

§ 22
Ograniczenia dla organizacji pożytku publicznego

1. Członkom Rady Fundacji nie przysługuje wynagrodzenie za udział w pracach Fundacji. Jednakże w uzasadnionych wypadkach członkowie Rady Fundacji mogą przyznać sobie prawo do zwrotu całości lub części wydatków poniesionych przez niego w celu należytego wykonania jego zadań, z tym zastrzeżeniem, że łączna wysokość zwrotu z tego tytułu nie może być wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

2. Członek Rady Fundacji skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej nie może brać udziału w pracach Fundacji, a jego uprawnienia wynikające ze statutu lub przepisów prawa przechodzą na pozostałych członków Rady Fundacji.

 

§ 23
Uchwały Rady Fundacji

1. Rada Fundacji podejmuje uchwały na posiedzeniach albo w trybie pisemnym.

2. Uchwały podejmowane na posiedzeniach wymagają zaproszenia na posiedzenie wszystkich członków Rady Fundacji oraz obecności co najmniej połowy ich liczby.

3. Uchwały są podejmowane na posiedzeniach zwykłą większością głosów oddanych, chyba że Statut lub przepisy prawa przewidują surowsze wymogi.

4. Posiedzenia Rady Fundacji mogą odbywać się w formie telekonferencji.

5. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Fundator wskazany w akcie założycielskim a w przypadku jego śmierci lub niemożności uczestniczenia w pracach Fundacji z przyczyn wskazanych § 21 ust. 2 członek Rady Fundacji najstarszy wiekiem. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje się za pomocą listów poleconych lub poczty elektronicznej, wysłanych przynajmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia, chyba że termin i miejsce posiedzenia zostały określone w protokole poprzedniego posiedzenia Rady Fundacji, co jest równoznaczne ze zwołaniem posiedzenia. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Fundacji należy oznaczyć miejsce, dzień, godzinę i porządek obrad posiedzenia oraz załączyć do niego ewentualne projekty uchwał. Jeżeli na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Fundacji, może ona podjąć ważne uchwały i bez formalnego zwołania, jeżeli nikt z obecnych członków Rady Fundacji temu się nie sprzeciwi.

6. Rada Fundacji może określić szczegółowy tryb pracy w regulaminie Rady Fundacji.

   

 

V. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

 

§ 24

1. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona jako działalność uboczna podporządkowania celom statutowym fundacji.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji zgodnie z PKD 2007 jest:

a. PKD – 46 – HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI;

b. PKD – 47 – HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI;

c. PKD – 58- DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA;

d. PKD – 73 – REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ;

e. PDK – 74 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA

f. PKD – 85 – EDUKACJA.   

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 25
Badanie sprawozdań finansowych

1. O ile uchwała Rady Fundacji nie określi inaczej, rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy rozpoczyna się w dniu rejestracji Fundacji i kończy się 31 grudnia 2012 r.

2. Sprawozdania finansowe podlegają badaniu przez biegłych rewidentów w przypadkach określonych przez prawo, a ponadto gdy Rada Fundacji uznają to za stosowne.

3. Biegłego rewidenta powołuje Rada Fundacji.

 

§ 26
Zmiana statutu i celów Fundacji

Statut Fundacji mogą być zmienione przez Zarząd Fundacji za akceptacją Rady Fundacji w drodze uchwał podjętych jednomyślnie i nie może on naruszać celi fundacji.

 

§ 27
Likwidacja Fundacji

1. W razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji, Fundacja podlega likwidacji.

2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów oddanych.

3. Likwidatorów powołuje i odwołuje Rada Fundacji. Likwidatorzy mają kompetencje i obowiązki Zarządu Fundacji.

4. W czasie likwidacji Fundacja działa pod swoją nazwą z dodatkiem „w likwidacji”.

5. Likwidatorzy sporządzają bilans otwarcia likwidacji, który wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

6. Likwidatorzy zakończą interesy bieżące Fundacji, ściągną wierzytelności i wypełnią zobowiązania Fundacji. Jeżeli Rada Fundacji tak postanowi, likwidatorzy ponadto spieniężą majątek Fundacji.

7. Środki finansowe i majątek Fundacji pozostałe po likwidacji przekazuje się na cel zgodny z celami Fundacji, wskazany przez Radę Fundacji.

8. Po zakończeniu likwidacji likwidatorzy przedstawią Radzie Fundacji do zatwierdzenia ostateczne rachunki i sprawozdanie.

Statut ustalony  został  przez  Fundatorkę  w dniu 17 stycznia 2012. r. a następnie został zmieniony i poprawiony 26.03.2012r.,16.04.2012r. jak i 01.09.2014r.

 

WESPRZYJ NAS

15zł35zł65zł
ZAMKNIJ
Click to listen highlighted text!

W celu poprawnego funkcjonowania witryny, używamy plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z naszą Polityką cookies.

Akceptuję cookies z tej strony