Click to listen highlighted text!
wysoki kontrast
fb   nasz facebook   ig   nasz instagram  

Uczestnicy Panelu dyskusyjnego

Zaznacz tekst aby odsłuchać
Powiększ tekst:

ludzie 001

- MODERATOR PANELU DYSKUSYJNEGO-

Michał doradza w zakresie prawa medycznego doradza w kwestiach związanych z systemami ochrony zdrowia, włączając w to finansowanie świadczeń zdrowotnych, tworzenie i restrukturyzację podmiotów leczniczych, telemedycynę oraz ubezpieczenia zdrowotne.

Specjalizuje się także w prawie administracyjnym ze szczególnym naciskiem na prawo farmaceutyczne (reklama produktów leczniczych, rejestracja, refundacja, wyroby medyczne), prawo medyczne, prawo reklamy, prawo europejskie i prawo konkurencji. Udziela wsparcia także w zakresie compliance w sprawach związanych z zarzutami korupcji (white-collar crimes).

Zaangażowany w doradztwo dla branż określanych jako sensytywne, w tym dla branży farmaceutycznej i FMCG (włączając produkty alkoholowe i tytoniowe), w zakresie dostępności działań reklamowych i promocyjnych, refundacji, spraw compliance i karnych, dystrybucji, znakowania oraz wytwarzania i kontroli jakości. Doradza w zakresie tworzenia systemów dystrybucji i handlu produktami leczniczymi. Od początku brał udział w pracach nad ustawą refundacyjną, wielokrotnie uczestnicząc w dyskusjach prezentujących stanowisko branży, tworząc opinie i raporty na temat funkcjonowania ustawy oraz prowadząc liczne szkolenia i ogólnopolskie konferencje.

Organizacje

  • Członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie

Rekomendacje

  • Rekomendowany przez magazyn Chambers Europe 2016 w obszarze Life Sciences

 

ludzie 002

Izabela jest dziennikarką i liderem organizacji pacjenckich. Od 2001 zarządza organizacjami pozarządowymi. Przez 12 lat pracowała jako przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, za co została wyróżniona m.in. międzynarodową nagrodą Wolfensohna dla osoby chorej działającej na rzecz innych.

W 2012 roku założyła Fundację NeuroPozytywni, organizację wspierająca wszystkich pacjentów z chorobami mózgu. W 2013 roku zainicjowała prace nad utworzeniem Polskiej Rady Mózgu, organizacji parasolowej zrzeszającej ngo związane z chorobami mózgu oraz prace nad tworzeniem strategii na rzecz osób z chorobami mózgu. Fundacja NeuroPozytywni (FN) jest współzałożycielem PRM obok Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystw Neurologów Dziecięcych, a Izabela pełni funkcję wiceprzewodniczącej PRM. Fundacja jest też członkiem partnerskim European Federation of Neurological Associations, wszystkie jej działania są objęte patronatem EFNA. FN współpracuje również blisko z European Brain Council.

Izabela jest redaktorem naczelnym dwóch pism wydawanych przez Fundację: kwartalnik „NeuroPozytywni” skierowanego do osób z SM i ich bliskich oraz magazynu „Świat Mózgu”, popularyzującego neurobiologię i wiedzę związaną z chorobami mózgu. Fundacja prowadzi również radio internetowe, kampanie społeczne i edukacyjne związane z chorobami mózgu, prowadzi debaty sejmowe. Działalność Izabeli obejmuje również reprezentowanie interesów pacjentów z chorobami mózgu w procesie HTA, jest ekspertem AOTMiT ze strony pacjenckiej. Reprezentuje organizacje pacjenckie również w Krajowej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach przy Ministerstwie Nauki.

Fundacja NeuroPozytywni mimo stosunkowo krótkiego czasu działalności była wielokrotnie nagradzana. Otrzymała m.in. EFFIE za kampanię społeczną, Złotą Synapsę 2016 – Przyjaciel Neurologii a zarząd Fundacji uhonorowano tytułem Dyrektora Marketingu Roku 2013 w obszarze ngo.

 

ludzie 003

Doktor ekonomii, wykładowca akademicki i trener, ekspert w obszarze zarządzania strategicznego, przywództwa i zdrowia publicznego. Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego oraz Kierownik Katedry Zarządzania i Marketingu Uczelni Łazarskiego.

Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego - akademickiego think tanku zajmującego się badaniami i analizami w ochronie zdrowia, koncentrując uwagę na kosztach bezpośrednich i pośrednich chorób oraz nowych modelach organizacji i zarządzania.
Dyrektor programu MBA w ochronie zdrowia.

Wice Przewodnicząca Rady NFZ; Przewodnicząca zespołu problemowego ds. kontraktowania świadczeń w Radzie NFZ.

Doradca Prezydenta Pracodawców RP w obszarze ochrony zdrowia; Wice Prezes Klastra Nowoczesna Medycyna.

Wice Prezes Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia – PTKOZ.

Autorka licznych artykułów i publikacji eksperckich. Posiada szerokie doświadczenie projektowe, kierowała projektami badawczymi finansowanymi ze środków MNiSW oraz rozwojowymi finansowanymi z UE. Integratorka ludzi i idei.

 

 

 

Dr n. med. Jarosław Jan Pinkas

Jarosław Pinkaspolski lekarz, polityk i działacz społeczny, od 2005 do 2007 podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, od 2005 do 2007 prezes Polskiego Czerwonego Krzyża, od 2015 sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia. Ekspert z zakresu ochrony zdrowia.

Ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie (specjalizacja II stopnia w zakresie medycyny rodzinnej i II stopnia w zakresie zdrowia publicznego). Stopień doktora nauk medycznych uzyskał na podstawie rozprawy pt. Analiza satysfakcji zawodowej lekarzy rodzinnych w aspekcie kontraktów z Kasą Chorych w 2002 na Akademii Medycznej w Lublinie.

Od 1998 był zastępcą Kierownika Oddziału Regionalnego ds. Ubezpieczeń Zdrowotnych w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego. Przez 3 lata był asystentem prof. Zbigniewa Religi w Klinice Kardiochirurgii Centralnego Szpital Klinicznego MSW. Przed powołaniem do rządu był zastępcą dyrektora ds. klinicznych i organizacyjnych Instytutu Kardiologii w Aninie.

Od grudnia 2005 do grudnia 2007 był prezesem Polskiego Czerwonego Krzyża

Od 4 listopada 2005 do 28 listopada 2007 sprawował funkcję wiceministra zdrowia, w randze podsekretarza stanu. Jest współautorem ustawy o ratownictwie medycznym.

Po wyborach w 2007 wygrał konkurs na stanowisko dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.

19 listopada 2015 objął stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia.

 

 Andrzej Jacyna

Andrzej Jacynap.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Lekarz. Absolwent Wydziału Lekarskiego AM w Gdańsku w 1977 r. Specjalizacja II stopnia w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. Ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie.

W latach 1977-2001 pracował w ZOZ Człuchów. Po reformie ubezpieczeń zdrowotnych był dyrektorem Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych (1999-2001), a następnie dyrektorem Szpitala Grochowskiego w Warszawie. Od maja 2005 r. dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

W latach 1999–2001 był dyrektorem Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych, następnie dyrektorem Szpitala Grochowskiego w Warszawie. Od 2005 r. do 2008 r. pracował jako dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. W latach 2008–2012 pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie.

 

 

Tadeusz Hawrot 

Tadeusz Hawrotpracuje dla Europejskiej Rady Mózgu na stanowisku Starszego Managera ds. Public Affairs. Odgrywa kluczową rolę w koordynacji pomiędzy instytucjami europejskimi i EBC. Jest również odpowiedzialny za rozwój Sieci Krajowych Rad Mózgu i strategię związaną z Krajowymi „Brain Plans”.

 

 

 

 

 

 

Prof. Stefan Oberndorfen

prof. Stefan Oberndorferneuroonkolog, szef Wydziału Neurologii  Kliniki Uniwersyteckiej w Karl Landsteiner St. Pólten w Austrii, zasięg badań klinicznych: nowotwory mózgu, nowotwory towarzyszące epilepsji, opieka paliatywna osób z nowotworami mózgu, przerzutami mnogimi, leczeniem objawowym w neurologii, neurotoksycznością leczenia przeciwnowotworowego.

 

 

 

 

Dr hab. n. med. Jarosław Sławek 

prof. Jarosław SławekPrezes Polskiej Rady Mózgu, kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego GUMed, kierownik Oddziału Neurologii Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku i wiceprezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

 

 

 

 

 

 

 

Prof. dr hab. Danuta Ryglewicz

prof. Danuta Ryglewiczprofesor neurologii, od 1999 roku kierownik I Kliniki Neurologii Instytutu Psychiatrii I Neurologii, od 2002 roku dyrektor tego Instytutu. Od 2008 roku konsultant krajowy w zakresie neurologii. Główne kierunki badawcze: neuroepidemiologia, udary mózgu, otępienie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. dr hab. Agata Szulc

prof. Agata SzulcKlinika Psychiatryczna Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Psychiatra, pracę rozpoczęła w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku i Szpitalu Psychiatrycznym w Choroszczy, w latach 2008-2014 kierownik tamtejszej Kliniki Psychiatrii, od 2013 – kierownik Kliniki Psychiatrycznej WNoZ Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, jednocześnie ordynator odpowiedniego oddziału Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia w Pruszkowie. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Główne zainteresowania naukowe to badania funkcjonowania mózgu w zaburzeniach psychicznych, szczególnie schizofrenii, przy pomocy nowoczesnych metod neuroobrazowania. Autorka ponad 100 publikacji naukowych, głównie obejmujących powyższą tematykę.

 

 

Prof. n. med. Grzegorz Opala

prof. Grzegorz Opalapolski lekarz, neurolog, profesor nauk medycznych, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, w latach 2000–2001 minister zdrowia, poseł na Sejm III kadencji w 2001. Honorowy Prezes Polskiej Rady Mózgu., Członek honorowy kilku towarzystw naukowych, Prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego 2005-2008, autor lub współautor ponad 200 artykułów i rozdziałów w podręcznikach.

W 1968 ukończył studia na Wydziale Lekarskim ŚAM, po których do 1974 pracował w Państwowym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Zabrzu. Następnie do 1988 był zatrudniony w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Katowicach. Powrócił do tej placówki w 1991 po kilkuletnim stażu naukowym w USA, kierował w niej Katedrą i Kliniką Neurologii Wieku Podeszłego. Zorganizował Klinikę Neurologii Wieku Podeszłego oraz Centra Udarów Mózgu i Ch. Parkinsona w SUM w Katowicach.

Zasiada w Naczelnej Radzie Lekarskiej i władzach Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, w pracy naukowej zajmuje się wczesną diagnostyką otępienia, chorobami naczyniowymi ośrodkowego układu nerwowego, chorobą Parkinsona.

 

 

 

 

WESPRZYJ NAS

15zł35zł65zł
ZAMKNIJ
Click to listen highlighted text!

W celu poprawnego funkcjonowania witryny, używamy plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z naszą Polityką cookies.

Akceptuję cookies z tej strony